Obchodní podmínky

vydané dle § 1751 zák. č. 89/2012 Sb. (dále jen „OP“)

Preambule

Název organizace: Hyphen, s.r.o. (dále jen „Organizace“)
Sídlo: Italská 1205/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Stát: Česká republika
IČ: 07162251
DIČ: CZ07162251
Bankovní účet: 2501445816/2010, jsme plátci DPH

Organizace je provozovatelem objednávkového systému http://kvzcz.cz/

I. Základní ustanovení

 1. Tyto OP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Organizací a subjekty (dále jen „Subjekt“), vzniklé na základě uzavření smluvního vztahu (dále jen „Smlouva“).
 2. Tyto OP jsou nedílnou součástí Smluv. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto OP.

II.Uzavření Smlouvy

 1. Subjekt bere na vědomí, že seznamy projektů, akcí a jiných událostí (souhrnně dále jen jako „Projekt“), kdy tyto Projekty jsou uvedeny na internetových stránkách http://kvzcz.cz/, které jsou provozovány Organizací, jsou pouze informativního charakteru a nejsou nabídkou na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Smlouva mezi Organizací a Subjektem bude uzavřena na základě objednávky, která bude obsahovat zvolený Projekt, kdy seznam nabídky je uveden na http://kvzcz.cz/. Řádně vyplněná a Organizaci písemně či elektronicky doručená objednávka se považuje ve smyslu § 1740 zák. č. 89/2012 Sb. za návrh k uzavření Smlouvy.
 3. Smlouva mezi Organizací a Subjektem bude ve smyslu § 1740 zák. č. 89/2012 Sb., uzavřena v okamžiku, kdy se souhlas Organizace s uzavřením smlouvy je doručena písemně či elektronicky. (dále jen „Smlouva“).

III. Informace o nabízených službách a podmínky úhrady ceny

 1. Informace ohledně nabízených Projektů, stejně jako cena uvedena bez DPH Projektů, jsou zveřejněny registrovaným subjektům na internetových stránkách provozovaných Organizací na adrese http://kvzcz.cz/
 2. Cena za zvolený Projekt bude Subjektem uhrazena na základě zaslání daňového dokladu. Splatnost faktury bude stanovena na dobu do 30 dnů od jejího vystavení.

IV. Odstoupení od Smlouvy, následky ukončení smlouvy

 1. Subjekt je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, a to i bez udání důvodu, čímž však nejsou dotčena níže uvedená ustanovení.
 2. Organizace může od Smlouvy odstoupit jen v případě, pakliže Subjektem objednaný Projekt nebude konán, kdy o této skutečnosti Organizace Subjekt bez zbytečného odkladu vhodně vyrozumí. Obdobným způsobem bude postupováno v případě, že k nekonání projektu dojde z důvodu zásahu tzv. vyšší moci. V případě zásahu vyšší moci kdy bude datum konání Projektu změněn a ten následně nabídnout a akceptován Subjektem bude Smlouva platná do náhradního termínu Projektu.
 3. Odstoupí-li Subjekt od Smlouvy v době kratší, než 30 dnů před konáním Projektu, je Subjekt povinen uhradit náhradu za náklady vzniklé Organizaci ve výši 20 % z celkové ceny objednaného Projektu.
 4. Odstoupí-li Subjekt od smlouvy v době kratší než 20 dnů, a zároveň ve lhůtě delší než 14 dnů před konáním Projektu, je Subjekt povinen uhradit náhrady za náklady vzniklé Organizaci ve výši 75 % z celkové ceny objednaného Projektu.
 5. Odstoupí-li Subjekt od smlouvy v době kratší než 10 dnů před konáním Projektu, je Subjekt povinen uhradit náhrady za náklady vzniklé Organizaci ve výši 100 % z celkové ceny objednaného Projektu avšak Smlouva uzavřená mezi lokálním centrem, je právem obou stran domluvit konkrétní smluvní podmínky, jež však nemusí být jen a pouze ty uvedené pod označením „Obchodní podmínky“.
 6. Povinnosti uhradit náhrady za vzniklé náklady se Subjekt zprostí v případě, odstoupí-li od smlouvy z důvodu podstatného porušení povinností ve smyslu § 2002 zák. č. 89/2012 Sb. ze strany Organizace.
 7. Uhrazením náhrady za vzniklé náklady není dotčeno právo Organizace na uhrazení dalších případných nároků, zejména náhrady vzniklé škody.
 8. Náhrady za náklady je Subjekt povinen Organizace uhradit do 30 dnů od okamžiku, kdy Organizaci vznikl nárok na jeho uhrazení.

V. Plnění objednaných služeb

 1. Organizace splní svůj závazek plynoucí ze Smlouvy v den/dny realizace daného Projektu. Organizace si vyhrazuje právo změny termínu konání Projektu či jeho názvu, kdy však tuto změnu může činit nejméně 30 dní před konáním projektu či jeho uzávěrkou. O této změně bude Subjekt neprodleně informován. Uvedená lhůta se nevztahuje na situace, kdy změna termínu konání akce bude zapříčiněna vyšší mocí.

VI. Uchovávání osobních údajů

 1. Organizace prohlašuje, že veškeré osobní údaje slouží pouze pro účely identifikace při objednávání projektů a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity, dle zasad o zpracování osobních údajů.
 2. Veškeré osobní údaje a informace ohledně Subjektu, které Subjekt v rámci jednání o smlouvě či v rámci samotného smluvního vztahu Organizaci sdělí, budou uchovávány po dobu 2 let, kdy Subjekt tímto se zpracováním osobních údajů souhlasí.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá práva a povinnosti v těchto OP neupravená se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. V případě změny OP jsou platné OP ty, které byly účinné v době doručení Objednávky Organizaci.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.12.2019. a jsou platné do odvolání.