Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

1. Úvodní informace: Hlásíte se na e-shop Veletrhu Kariéra ve Zdravotnictví, který spravuje Hyphen s.r.o. Italská 1205/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2 s IČO: 071 622 51, která již dlouhodobě pořádá veletržní konferenci Kariéra ve Zdravotnictví pod záštitou vedení Lékařské fakulty v Plzni, Univerzita Karlova Fakultou Zdravotních Studií na Západočeské Univerzitě (dále jen „KVZ“). Za účelem zajištění možnosti Vaší účasti na Veletrhů KVZ bude Hyphen s.r.o. zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).  

2. Správce: Správcem Vašich osobních údajů bude Hyphen s.r.o. Italská 1205/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2 s IČO: 071 622 51, zapsaná jako společnost s ručením omezením v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 295775 (dále jen „Hyphen“, nebo „my“). Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany osobních údajů u Hyphen s.r.o. se můžete obracet na gdpr@hyphen.cz 

3. Účely zpracování: Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro následující účely:

  • Vaše registrace na veletrhu KVZ a potvrzení podmínek pro účast, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
  • zajištění možnosti Vaší účasti na veletrhu KVZ, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
  • dodržování právních povinností Hyphen podle obecně závazných právních předpisů, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
  • zasílání informací o našich nabídkách, novinkách, akcích a událostech (newslettery a jiné informace), a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
  • pokud nám k tomu udělíte souhlas, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat též pro účely uvedené v takovém souhlasu, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

4. Dobrovolnost zpracování: Podle žádného obecně závazného právního předpisu nemáte povinnost poskytnout nám své osobní údaje. Zpracování Vašich osobních údajů je nicméně nezbytné pro Vaši účast na veletrhu KVZ. Pokud nám své osobní údaje neposkytnete, není Vaše účast na akci možná.  

5. Rozsah zpracování: Vaše Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu poskytnutém v rámci Vaší registrace u Hyphnu a v přihlášce na veletrhu KVZ. Lze shrnout, že Hyphen za účelem Vaší účasti na KVZ zpracovávat: 

  • Vaše identifikační a kontaktní údaje (např. jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa, pohlaví,)
  • Vaše firemní údaje (ičo společnosti, jméno zastupující osoby a jeho identifikační údaje, závaznou objednávku k veletrhu KVZ, Logo společnosti a jiné grafické a marketingové podklady)

6. Způsob zpracování osobních údajů: Vaše osobní údaje budeme zpracovávat manuálně i s využitím výpočetní techniky v elektronické podobě. 

7. Příjemci osobních údajů: Vaše osobní údaje bude vždy zpracovávat pověřená osoba n jako samostatní správce. Informace o Vás dále budeme předávat osobám, které pro nás zpracovávají osobní údaje jako naši zpracovatelé (např. účetní, daňoví či právní poradci, poskytovatelé a Hyphen  IT systémů). Na žádost Vám poskytneme aktuální seznam našich zpracovatelů. Vaše osobní údaje mohou být konečně sdíleny v rámci Hyphen  pro vnitřní administrativní účely.

8. Doba zpracování: Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však přestaneme používat, jakmile tato doba uplyne. Hyphen používá následující kritéria pro stanovení doby zpracování osobních údajů stážistů:

  • k účelu registrace na veletrhu KVZ budou Vaše osobní údaje zpracovávány do ukončení veletrhu KVZ;
  • k zasílání informací o našich nabídkách, novinkách, událostech budeme Vaše osobní údaje zpracovávat až do doby, kdy vyjádříte svůj nesouhlas s takovým zpracováním;
  • osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat do doby, než udělený souhlas odvoláte, nestanovíme-li kratší dobu zpracování.

Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování budou osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, nevratně anonymizovány či zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby). 

9. Vaše práva: V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je nebude možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce). 

Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným Hyphen.

Právo na opravu: Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů.

Právo na výmaz: Můžete nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR. V případě oprávněné žádosti přijmeme přiměřené kroky k tomu, abychom informovali též ostatní správce, kteří tyto údaje zpracovávají, o tom, že jste uplatnili právo na výmaz.

Právo odvolat souhlas: Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

Právo vznést námitku: Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů Hyphen, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo na omezení zpracování: V určitých případech můžete požadovat, abychom omezili prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).

Právo na přenositelnost údajů: Můžete nás požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás zpracováváme v elektronické podobě na základě smlouvy či Vašeho souhlasu.

Právo vznést stížnost: Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a my neprodleně odstraníme závadný stav. Tím není dotčena Vaše možnost podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

10. Aktuálnost údajů: Prosím sdělujte Hyphen pouze přesné, pravdivé a aktuální informace. Pokud zjistíte, že informace, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné, nepravdivé či neaktuální, informujte nás a my zjednáme nápravu.